| Več

Zapisnik skupščine

Objavljamo zapisnik skupščine avtorjev in skupščine založnikov združenja SAZOR GIZ, ki je potekala dne 29. 6. 2017.

Objava dokumentov

Spoštovani člani SAZOR GIZ,

v seznanitev in za pregled objavljamo osnutke naslednjih dokumentov:

  • Pogodba o ustanovitvi
  • Pravila o uporabi nerazdeljenih zneskov avtorskih honorarjev SAZOR GIZ
  • Pravila o stroških poslovanja združenja SAZOR GIZ
  • Pravila o politiki vlaganja avtorskih honorarjev v bančne depozite in uporabi teh prihodkov
  • Pravila o obvladovanju tveganj
  • Pravila o namenskih skladih združenja SAZOR GIZ
  • Pravila o delitvi zbranih avtorskih honorarjev združenja SAZOR GIZ

Prosimo vas, da morebitne pripombe na pripete dokumente posredujete najkasneje do 20. 5. 2017.

Zapisnik skupščine z dne 28.3.2017

Na spletni strani SAZOR GIZ objavljamo zapisnik skupščine avtorjev in skupščine založnikov združenja SAZOR GIZ, ki je potekala dne 28. 3. 2017.

Sklic skupščine avtorjev in skupščine združenja SAZOR GIZ

Vljudno vabimo vse člane SAZOR GIZ, da se udeležijo skupščine avtorjev in skupščine založnikov (skupna skupščina), ki bo v torek, 28. marca 2017, ob 13. uri v prostorih GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, poslovna oaza v 7. nadstropju.

Priloga:

Zapisnik skupne skupščine avtorjev in skupščine založnikov

Na spletni strani SAZOR GIZ objavljamo zapisnik skupščine avtorjev in skupščine založnikov združenja SAZOR GIZ, ki je potekala dne 17. 11. 2016.

Sklic skupščine avtorjev in skupščine založnikov SAZOR GIZ

Vljudno vabimo vse člane SAZOR GIZ, da se udeležijo skupščine avtorjev in skupščine založnikov (skupna skupščina), ki bo v četrtek, 17. novembra 2016, ob 12. uri v prostorih GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana F v medetaži.

Obvestilo imetnikom pravic

Spoštovani!

Obveščamo vas, da dne 22.10.2016 stopi v veljavo novi Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 63/2016 dne 7. 10. 2016. Na podlagi 83.člena novega ZKUASP je kolektivna organizacija dolžna obvestiti imetnike pravico njihovih pravicah iz 18. člena prej navedenega zakona.

Skladno z zgoraj navedenim vas prosimo, da se seznanite z vsebino 18. člena ZKUASP, ki se glasi kot sledi:

 

                                                                                18. člen

                                                                    (pooblastilo imetnika pravic)

(1) Imetnik pravic pisno pooblasti kolektivno organizacijo za upravljanje določene avtorske pravice na določenem avtorskem delu in za ozemlja po lastni izbiri, ne glede na državo članico svojega državljanstva ali prebivališča ali državo članico sedeža kolektivne organizacije.

(2) Imetnik pravic lahko za upravljanje določene avtorske pravice na določenem avtorskem delu za določeno ozemlje pooblasti le eno kolektivno organizacijo. Kolektivna organizacija brez pooblastila imetnika pravic ne more upravljati avtorske pravice na določenem avtorskem delu.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojna kolektivna organizacija v primerih iz 9. člena tega zakona upravlja avtorske pravice brez pooblastila imetnika pravic.

(4) Imetnik pravic lahko sam, ne glede na pooblastilo kolektivni organizaciji, dovoli uporabo svojega avtorskega dela za nekomercialno rabo (za humanitarni, kulturni, izobraževalni namen ipd.). O tem imetnik pravic obvesti kolektivno organizacijo najpozneje 15 dni po izdaji takšnega dovoljenja.

(5) Kolektivna organizacija ne more zavrniti upravljanja pravic iz prvega odstavka tega člena, če upravlja takšne avtorske pravice na takšni vrsti avtorskih del na določenem ozemlju.

(6) Imetnik pravic lahko delno ali v celoti prekliče pooblastilo iz prvega odstavka tega člena. O tem mora pisno obvestiti kolektivno organizacijo en mesec pred začetkom učinkovanja preklica. Kolektivna organizacija lahko v statutu določi, da preklic pooblastila začne učinkovati z novim poslovnim letom.

(7) Imetnik pravic je upravičen do avtorskih honorarjev, ki jih je kolektivna organizacija zbrala za njegov račun za uporabonjegovih del do začetka učinkovanja preklica pooblastila. Do začetka učinkovanja preklica pooblastila ima imetnik pravic, ki je član kolektivne organizacije, enake pravice, kot drugi člani kolektivne organizacije.

(8) Kolektivna organizacija ne more pogojevati preklica pooblastila z zahtevo, da se za upravljanje avtorske pravice pooblasti druga kolektivna organizacija.

(9) Kolektivna organizacija mora pred pridobitvijo pooblastila obvestiti imetnika pravic o njegovih pravicah iz tega člena.

 

S spoštovanjem!

 

Ljubljana, 18. 10. 2016                                               Predsednik poslovodstva

                                                                                    Rudi Zaman

 

                                                                                    Podpredsednik poslovodstva

                                                                                    dr. Miha Mazzini

Obrazci za prijavo

Obveščamo vas, da v prilogi objavljamo:

  • obrazec za prijavo avtorskega dela,
  • obrazec za prijavo osebnih podatkov in
  • obrazec za prijavo podatkov založb.

Prečiščeno besedilo Pogodbe o ustanovitvi

Objavljamo prečiščeno besedilo Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ z dne 24. 6. 2016. 

Skupni sporazum

V prilogi je objavljen Skupni sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji.

Zapisnik 12. redne skupščine SAZOR GIZ

Na spletni strani SAZOR GIZ objavljamo Zapisnik 12 redne skupščine združenja SAZOR GIZ, ki je potekala dne 17. 6. 2016.

Sklic 12. redne letne skupščine SAZOR GIZ

Vljudno vabimo vse člane SAZOR GIZ, da se udeležijo 12. redne letne skupščine SAZOR GIZ, ki bo potekala v petek, 17. junija 2016, ob 11. uri, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana (Vabilo z dnevnim redom). Objavljen je tudi predlog Skupnega sporazuma o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji.

Zapisnik 5. izredne skupščine SAZOR GIZ

Na spletni strani SAZOR GIZ je objavljen Zapisnik 5. izredne skupščine združenja SAZOR GIZ, ki je potekala dne 11. 2. 2016.

Sklic 5. izredne skupščine SAZOR GIZ

Vljudno vabimo vse člane SAZOR GIZ, da se udeležijo 5. izredne skupščine SAZOR GIZ, ki bo potekala v četrtek, 11. februarja 2016, ob 14. uri, na naslovu Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana (Vabilo z dnevnim redom in priloga - finančni načrt).

Obvestilo o neizvedeni skupščini

Na spletni strani SAZOR GIZ je objavljeno Obvestilo o neizvedeni skupščini, ki je bila sklicana za 30. 12. 2015.  

Zapisnik 3. izredne skupščine

Na spletni strani SAZOR GIZ je objavljen Zapisnik 3. izredne skupščine združenja SAZOR GIZ, ki je potekala dne 27. 11. 2015 in Finančni načrt s planom stroškov za leto 2016.

Sklic 4. izredne skupščine

Vljudno vabimo vse člane SAZOR GIZ, da se udeležijo 4. izredne skupščine SAZOR GIZ, ki bo potekala v sredo, 30. decembra 2015, ob 11:00 uri v prostorih GZS, Dimičeva 13, Ljubljana (Vabilo in dnevni red).

Sklic 3. izredne skupščine

Vljudno vabimo vse člane SAZOR GIZ, da se udeležijo 3. izredne skupščine SAZOR GIZ, ki bo potekala v petek, 27. novembra 2015, ob 14:00 uri v prostorih Cankarjevega doma, dvorana M2 (Vabilo in dnevni red).

Volitve poslovodstva SAZOR GIZ

Spoštovani člani!

SAZOR GIZ obvešča svoje člane, da z dnem 1. 1. 2016 poteče petletni mandat predsedniku poslovodstva g. Rudiju Zamanu, ki je bil skladno z določili 23. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ imenovan napredlog članov založnikov.

Glede na zgoraj navedeno SAZOR GIZ poziva člane založnike k podajanju predlogov za imenovanječlana poslovodstva, ki bo imenovan na prihodnji skupščini združenja.

Da bi lahko pripravili sklic skupščine, na kateri se boodločalo o imenovanju člana poslovodstva za mandatno obdobje 2016-2020, vasvljudno naprošamo, da nam predloge posredujete najkasneje do 16. 11. 2015. Kandidature naj obsegajo soglasje kandidata, življenjepis, program dela in morebitne druge listine ter dokazila.

Skladno z določili 20. člena Pogodbe o ustanovitvi skupščina združenja odloča z navadno večino oddanih glasov, pri čemer je glasovanje na skupščini javno, z dvigom rok, razen če ni na skupščini odločeno drugače v skladu z 21. členom Pogodbe o ustanovitvi.

SAZOR GIZ

Zapisnik 2. izredne skupščine

Na spletni strani SAZOR GIZ je objavljen Zapisnik 2. izredne skupščine združenja SAZOR GIZ, ki je potekala dne 28. 8. 2015.

Sklic 2. izredne skupščine

Vljudno vabimo vse člane SAZOR GIZ, da se udeležijo 2. izredne skupščine SAZOR GIZ, ki bo potekala v petek 28. 8. 2015 ob 13:00 uri v prostorih GZS (Vabilo in dnevni red). 

Zapisnik 11. redne letne skupščine

Na spletni strani SAZOR GIZ je objavljen Zapisnik 11. redne letne skupščine združenja SAZOR GIZ, ki je potekala 22. 6. 2015.

Sklic 11. redne letne skupščine SAZOR GIZ

Vljudno vabimo vse člane SAZOR GIZ, da se udeležijo 11. redne letne skupščine SAZOR GIZ, ki bo potekala v ponedeljek, 22. 6. 2015 v prostorih GZS v Ljubljani (Vabilo in dnevni red). 

Kronološki pregled pridobivanja nadomestil od fotokopiranja v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji (2007 -)

Vabimo vas, da si na spodnji povezavi ogledate Kronološki pregled pridobivanja nadomestil od fotokopiranja v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji od leta 2007. 

Povezava

Sklic skupščine SAZOR GIZ

Vljudno vabimo vse člane SAZOR GIZ, da se udeležijo 10. redne in 1. izredne skupščine SAZOR GIZ, ki bo potekala v sredo 18.6.2014 (Vabilo in dnevni red). 

Sklic skupščine SAZOR GIZ

Vljudno vabimo vse člane SAZOR GIZ, da se udeležijo 10. redne in 1. izredne skupščine SAZOR GIZ, ki bo potekala v sredo 18.6.2014 (Vabilo in dnevni red). 

Sklic skupščine SAZOR GIZ

Vljudno vabimo vse člane SAZOR GIZ, da se udeležijo izredne skupščine SAZOR GIZ, ki bo potekala v četrtek 28.112013 (Vabilo in dnevni red).  

SAZOR

Pozdravljeni na spletni strani Gospodarskega interesnega združenja SAZOR - Slovenske avtorske in založniške agencije za pravice reproduciranja.

SAZOR je organizacija za kolektivno upravljanje pravic avtorjev in založnikov s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov.

Kolektivno upravljanje pravic omogoča avtorjem in drugim imetnikom pravic bolj enostavno in učinkovito upravljanje in uveljavljanje njihovih pravic tudi v primerih, ko bi bilo to zaradi množičnega in močno razširjenega koriščenja njihovih del, za posameznika praktično neizvedljivo. Na drugi strani pa kolektivno upravljanje pravic tudi uporabnikom omogoča enostaven dostop do zakonite uporabe številnih avtorskih del.

Avtorska dela obsegajo dela, v zvezi s katerimi avtorji pooblastijo združenje za upravljanje avtorskih pravic na njihovih avtorskih delih, zlasti pa pisana dela (kot na primer leposlovna dela, članki, priročniki, študije) in njihovi prevodi. 

SAZOR si prizadeva za dosledno in zakonito uveljavljanje pravic svojih članov ter za dvig zavesti in kulture na tem področju, tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Kolektivno upravljanje pravic je namreč področje, na katerem Slovenija zelo zaostaja za ostalimi evropskimi državami.


Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/sazorsi/public_html/_class/moduleContents.class.php on line 1001