Pojdi na glavno vsebino

Včlanitev v SAZOR

Izsek iz Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ k.o.:

ČLANSTVO V ZDRUŽENJU

KDO JE LAHKO ČLAN (11.člen)

Član združenja lahko postane vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje iz te pogodbe in ki to pisno izrazi z izjavo iz 13. člena te pogodbe ter je na podlagi sklepa poslovodstva združenja sprejeta v članstvo združenja.

Član združenja lahko postane vsak:

 • avtor in prevajalec književnih in dramskih del,
 • avtor in prevajalec publicističnih del (sem se uvrščajo avtorji novinarskih avtorskih del, objavljenih v revijah, časnikih ter drugem periodičnem tisku),
 • avtor in prevajalec znanstvenih in tehničnih del, vključno z avtorjem učbenikov,
 • avtor fotografij in ilustracij v avtorskih delih, ki jih kolektivno upravlja združenje,
 • založnik književnih in dramskih del,
 • časopisni založnik in založnik periodičnih revij in publikacij (v to skupino se uvrščajo založniki, ki kot svojo pretežno založniško dejavnost izdajajo časnike in/ali revije in/ali drug periodični tisk),
 • založnik učbenikov,
 • avtor in založnik drugih del s področij, na katerih združenje izvaja kolektivno upravljanje avtorskih pravic (na primer grafične izdaje glasbenih del in ostalo),
 • ter združenje imetnikov pravic iz zgornjih alinej, zastopnik imetnika pravic iz zgornjih alinej in kolektivne organizacije, ki upravljajo pravice oseb iz zgornjih alinej.

Za vstop v članstvo zadošča, da je avtor oz. založnik imetnik pravic na vsaj enem od del, ki so predmet kolektivnega upravljanja združenja. Če je posamezni imetnik pravic tako avtor kot založnik, je lahko član vsake od teh kategorij članov združenja.

Člani združenja so lahko tako fizične kot tudi pravne osebe, ki izpolnjujejo zakonske pogoje ter pogoje iz te pogodbe.

UPRAVLJANJE PRAVIC IMETNIKOV, KI NE ŽELIJO POSTATI ČLANI (UPRAVIČENCI)

Združenje upravlja s pravicami članov združenja in tudi s pravicami imetnikov pravic, ki združenje pooblastijo za upravljanje pravic, vendar ne želijo postati člani združenja (v nadaljevanju: upravičenec). Kadar zakon tako določa, združenje upravlja tudi s pravicami tistih imetnikov pravic, ki za upravljanje njihovih pravic niso pooblastili združenja (obvezno kolektivno upravljanje pravic).

Kot upravičenec lahko z združenjem sklene pogodbo vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje iz tega člena, vendar ne želi postati član združenja. Na podlagi pogodbe med združenjem in imetnikom pravic imetnik pravic postane upravičenec, ne pa tudi član združenja in nima pravice do glasovanja na skupščini združenja ter drugih pravic in obveznosti, ki jih imajo skladno z ZKUASP in to pogodbo le člani združenja. Vsebino pogodbe iz tega odstavka natančneje določi poslovodstvo, vsebovati pa mora vsaj podatke o imetniku pravic in delih, smiselno upoštevaje določila o pooblastilu iz 13. člena te pogodbe, obvezna obvestila po ZKUASP ter pogoje, pod katerimi pogodba preneha.

DRŽAVLJANI SLOVENIJE IN EU (12. člen)

Ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena lahko član združenja postane oseba s sedežem, prebivališčem ali državljanstvom v Republiki Sloveniji, državi članici Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora.

Druge tuje fizične ali pravne osebe (tujci) so lahko člani, če tako določa zakon, mednarodna pogodba ali pa ob pogoju dejanske vzajemnosti. Vzajemnost mora dokazati tisti, ki se nanjo sklicuje.

VSEBINA PISNEGA POOBLASTILA ZDRUŽENJU IN REPERTOAR (13. člen)

Imetnik pravic ali oseba, ki ga zastopa, pooblasti združenje za upravljanje njegovih avtorskih pravic s pisnim pooblastilom. Šteje se, da je imetnik pravic s pooblastilom oddal tudi prošnjo za članstvo v združenju, razen če je v pooblastilu izrecno navedel, da ne želi postati član združenja. Vsebino pooblastila in zahtevane podatke določi poslovodstvo združenja, pri čemer vsebuje najmanj:

 • osebne podatke o pooblastitelju (za fizične osebe najmanj ime, priimek, naslov in davčno številko, kontaktne podatke, številko transakcijskega računa, podatke o morebitnem zakonitem zastopniku; za pravne osebe pa najmanj firmo, poslovni naslov in davčno številko, kontaktne podatke, številko transakcijskega računa, podatke o zakonitem zastopniku),
 • pooblastilo za upravljanje pravic,
 • prošnjo za vstop v članstvo, razen če imetnik pravic označi, da ne želi postati član združenja,
 • podatek, ali v članstvo vstopa kot avtor, založnik ali kot avtor in založnik,
 • polje, v katerem lahko pooblastitelj označi, da ne želi postati član združenja,
 • opis postopka za predložitev podatkov o repertoarju pooblastitelja,
 • obvestilo o pravicah iz 18. člena ZKUASP in pravilih o stroških poslovanja združenja.

Vsebino pooblastila določi poslovodstvo združenja z obrazcem, ki ga objavi na spletni strani združenja in je v času uradnih ur združenja dostopen v prostorih združenja.

Vlagatelj pooblastila kot obvezni sestavni del pooblastila izpolni in združenju posreduje tudi obrazec o izdanih oz. objavljenih avtorskih delih, katerih avtor ali založnik je oz. katerih imetnik pravic je. Poslovodstvo združenja določi vsebino obrazca za poročanje podatkov o delih in postopek, v skladu s katerim lahko imetniki pravic združenju priglasijo dela. Če vlagatelj ne želi pooblastiti združenja za upravljanje vseh objavljenih oz. izdanih del, katerih imetnik pravic je, v obrazcu navede le tista dela, v zvezi s katerimi pooblašča združenje za upravljanje njegovih pravic.

Na dan 10.11.2017 je imela kolektivna organizacija v svojih vrstah 865 članov. Vsak član ima en glas. 


© 2017 - 2020 SAZOR GIZ k.o. Vse pravice pridržane. | Pravno obvestilo | Piškotki

Produkcija: boomerank

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...